Donateurs en Privacyverklaring

Donateurs

Onze stichting is volledig afhankelijk van de inkomsten van donateurs en incidentele schenkingen. Wanneer u onze stichting een warm hart toedraagt en onze doelen wilt steunen, dan nodigen wij u van harte uit om donateur te worden.
Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met onze secretaris, mevrouw H. Schellenberg, telefoon +31(0)6 199 81 543 . 

 Bij voorbaat dank.

Met ingang van 2014 zijn de nieuwe SEPA regelingen voor het bank en incassoverkeer ingegaan. Broken Wings heeft het volgende incassant ID gekregen: NL64ZZZ080765240000. Dit nummer vind u terug op uw bankafschrift wanneer uw jaarbijdrage wordt geïnd in mei/juni. Ook krijgt hierbij iedere donateur een uniek nummer ( b.v.” 0076k “).  U wordt hierover verder geïnformeerd in de nieuwsbrief en/of per email. Voor ons en voor u niet erg overzichtelijk, maar zo zijn de nieuwe Europese regels. Nieuwe donateurs moeten ook hun volledig IBAN nummer opgeven. Voor bestaande donateurs blijven de machtigingen geldig.

De incasso vindt plaats in de maanden mei/juni

Helpt u ons het werk voort te zetten en word donateur! Ook in museum Vaassen Historie liggen donateurskaarten.
U kunt uw gegevens ook naar ons mailen met uw naam, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres, IBAN bankrekening nummer en datum.

U vermeld ook in uw mail:

“Ja, ik word donateur van de Stichting Broken Wings ’40-’45 en verleen hierbij machtiging (tot wederopzegging) een bedrag van …..(min €15) jaarlijks van mijn bankrekening af te schrijven.”

Natuurlijk is ook een eenmalige gift op rekening NL02 RABO 0317 5617 23 t.n.v Stichting Broken Wings ’40-’45 welkom.

Dit jaar ontvingen wij een eenmalige gift van €1000,- van een ons onbekende gever. Bij deze onze zeer hartelijke dank. Zo komen we dit jaar ook weer rond.

Onze hartelijke dank.

 

Privacyverklaring.

Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG/General Data Protection Regulation GDPR) van kracht geworden. Alle organisaties dienen zich daaraan te houden vanaf die datum. Deze wet vervangt de huidige wet Bescherming Persoonsgegevens en stelt strengere eisen aan de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij met gevoelige gegevens omgaan en hoe we persoonlijke gegevens gebruiken.

Stichting Broken Wings ’40 – ’45 stelt zich ten doel het verzamelen van documentatie en het doorgeven van historische gebeurtenissen in WOII. Daartoe gebruiken we persoonsgegevens van mensen met wie wij contact hebben c.q onderhouden. Stichting Broken Wings “40-“45,
tel. nr. +31 (06) 199 815 43, email jhschelberg@kpnplanet.nl /KvK nr 08076524) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De functionaris donateur beheer is bereikbaar via tel +31 (06) 362 947 97 of email j.h.isings@hetnet.nl.

Persoonsgegevens

Stichting Broken Wings ’40-’45 gebruikt de volgende, door u aan ons verstrekte, persoonsgegevens:
NAW-gegevens(naam/adres/woonplaats)

Telefoonnummer(s) en emailadres

Bankgegevens, uitsluitend m.b.t. donateurs, sponsors en wanneer sprake is van financieële transacties

Overige persoonsgegevens die door u worden verstrekt in correspondentie, telefonisch of anderszins

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Persoonsgegevens worden door de  Stichting Broken Wings’40-’45 verwerkt voor o.a.

Onderhouden van contact en verzending van een Nieuwsbrief.

Verrichten van administratieve handelingen, w.o. facturering, innen van gelden (inclusief incasso maatregelen)

Deelnemen aan c.q. organiseren van activiteiten. Verstrekken van informatie (zowel schriftelijk als mondeling en promotionele activiteiten.

Binnen Stichting ‘Broken Wings ’40-’45: het verstrekken van relevante persoonsgegevens van leden- op verzoek van individuele leden- ten dienste van het organiseren van een activiteit.

Verstrekking aan derden (indien van toepassing)

De website van Broken Wings ’40-’45 deelt gegevens van Google Analitics en van Google Adwords met derden die betrokken zijn bij het onderhouden van de website om de site te verbeteren en websitebezoek te bevorderen.

Bewaren van persoonsgegevens.

Stichting Broken Wings ’40-’45 bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is ten behoeve van de doelen zoals vermeld in deze privacyverklaring. Dat wil zeggen dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om eerder genoemde doelen te bereiken. Echter zullen bepaalde specifieke gegevens langer bewaard moeten worden in het kader van wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht, waaraan Stichting Broken Wings ’40-’45 zich dient te houden. De stichting verstrekt geen gegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiligingsmaatregelen

Stichting Broken Wings ’40-’45 vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Stichting Broken Wings ’40-’45 heeft hiertoe passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen.

Cookies c.q. Cookiebeleid

Tekst,indien van toepassing eventueel te downloaden.

Recht op inzage, rectificatie of verwijderen van persoonsgegevens.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren of te laten verwijderen en om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen gebruik c.q. verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Broken Wings ’40-’45. Een verzoek hiertoe kunt u richten aan eerder genoemde adressen/telefoonnummers en emailadressen.

Tenslotte wil Stichting Broken Wings ’40-’45 u erop wijzen dat het mogelijk is om, indien van toepassing, een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit Persoonsgegevens via de link

https://Autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Stichting Broken Wings ’40-’45 behoudt zich het recht voor om het privacybeleid, zoals weergegeven in deze verklaring, te wijzigen. Nieuwe versies worden hier via de website bekendgemaakt (aug 2018)

 

 

 

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.