ANBI

In verband met de ANBI status verstrekken wij de hieronder volgende gegevens;

Naam; Stichting Broken Wings ’40-’45 Vaassen ( als vermeld in de stichtingsacte)

Fiscaal nummer: 816241806

Contactgegevens: Secretariaat   Willem Dreeslaan 271   8161ZX Epe

Doelstellingen:      Volgens art 2 van de statuten dd 28-11-1997 stelt de stichting zich ten doel:

Het organiseren van activiteiten ter herdenking van slachtoffers van neergestorte vliegtuigen tijdens WOII in Vaassen en omstreken, het onderhouden van  contacten met de nabestaanden van slachtoffers van neergestorte vliegtuigen tijdens WOII in Vaassen en omstreken en het verzamelen, vastleggen en publiceren van gegevens over zaken betreffende het bovengenoemde en voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords..

Broken Wings ’40-’45 doet dit door het organiseren van herdenkingen in de regio Epe/Vaassen o.a op “Poppy Day” , de “Airgunnersday” bij Gortel en herdenkingen bij diverse monumenten en door Broken Wings geplaatste zuilen.

Door historisch onderzoek, wat o.a. geresulteerd heeft in het in 2012 uitgebrachte boek “Gevallen Helden” en medewerking aan de heruitgave van het boek “T for Tommy” en recente uitgave over het bombardement op Oene

Door educatieve activiteiten, zoals het samenstellen van lesbrieven, het geven van gastlessen en het verzorgen van rondleidingen en excursies voor basisschoolleerlingen in Epe/Vaassen en omgeving,hiervoor zijn verschillende werkgroepen opgericht.

 

Beleidsplan

 Inmiddels is “Broken Wings ” uitgegroeid tot een serieuze vrijwilligersorganisatie, met begin 2013 27 personen actief betrokken bij het bestuur en de de werkgroepen, waarbij gestreefd wordt naar vertegenwoordiging van alle werkgroepen in het bestuur waarbij tevens gestreefd wordt naar vertegenwoordiging uit alle dorpen uit de gemeente Epe.

Vooral het deel educatie/scholenproject heeft in toenemende mate onze aandacht, waarbij het thema oorlog en vrede steeds meer naar voren komt, mede door het inschakelen van de veteranengroep.

Ook het meer betrekken van de plaatselijke bevolking en politiek bij deze initiatieven heeft de aandacht, waarbij getracht wordt voldoende donateurs/sponsors te vinden om de continuïteit te waarborgen.

Bestuurssamenstelling

Hr J.Achterbergh.                              voorzitter

Hr A.Pol                                              vice voorzitter (tevens bestuurslid div werkgroepen)

Mw H.Schellenberg-Fisscher           secretaris

Hr J.H.Isings                                      penningmeester

Hr J.Duinstee                                     bestuurslid (div werkgroepen)

Hr J.van Huffelen                             bestuurslid ( voorz werkgroep Veteranen)

Hr G.Kamphuis                                  bestuurslid (voorz werkgroep Onderzoek)

 

Beloningbeleid; De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden doen hun werk voor de stichting onbezoldigd, wel worden gemaakte onkosten vergoed (indien gedeclareerd) en kunnen de vrijwilligers vergoed worden binnen de grenzen van de vrijwilligersregeling (tijd)

Recente activiteiten

Op 3 maar 2018 werd de  expositie over de april/mei stakingen in 1943 geopend in het museum Vaassen historie, met veel belangstelling ook van de pers. Het zag er zeer verzorgd en professioneel uit, met veel informatie op een betrekkelijk klein oppervlak.

Vanaf maart 2018 waren er ook weer gastlessen, te beginnen met de St Bernardusschool in het “Verscholen Dorp” in Vierhouten. Ook hield Adri Pol een presentatie voor de PCOB in gebouw Het Kristal in Apeldoorn

  Op 7 april 2018 was de  Herdenking bij het monument T for Tommy in Gortel, met medewerking van de piperband en Vaassens Fanfare en de leerlingen van het  Mosterdzaadje die ooit betrokken waren bij het oprichten van het monumentje   Daarvoor op 6 april is er een viering geweest met de leerlingen van de basisschool  “het Mosterdzaadje”, die het monumentje “geadopteerd” hebben en altijd zeer betrokken zijn bij de herdenkingen Op 5 april hadden zij al hun eigen herdenking gehouden. Verder gastlessen voor leerlingen van de Noordgouw, de Gerardus Majellaschool, de Sterrenschool en de Nassauschool. Deze lessen werden gehouden bij de begraafplaatsen vade gevallen vliegers, bij de herdenkingszuil aan de laan van Fasna en in Vierhouten.

Mei 2018   Natuurlijk de jaarlijkse medewerking aan de Nationale Herdenking op 4 en 5 mei.  Broken Wings was ook aanwezig met een stand op Vaasaqua en scholenproject met de K.Norelschool en de Uilenhorst uit Wezep.

Juni /Juli 2018         Herinneringsdagen aan de neergestorte Lancaster  op het landgoed Welna  en in   Oene bij Bartjesbrug over de aldaar neergestorte Lancaster en  gastlessen met De Wegwijzer en de scholen uit Oene en met de rengeschool in juli.

September 2018  stond B.W. weer op de culturele pleinmarkt, een herdenking met de Geerstraatschool bij ’t Hinkel en een 75 jarige herdenking bij de zuil aan de Laan van Fasna voor de neergestorte Halifax EB 215  met een ceremonie op de begraafplaats in Vaassen en opening van een expo in het museum Vaassen Historie.

Op 2 oktober 2018 weer de   jaarlijkse herdenking bij het monument in ’s Heerenloo in Apeldoorn, waar ook door Broken Wings bloemen worden gelegd. Op 5 oktober op het schoolplein van “de Violier” een kleine ceremonie met het herplaatsen van het plaatje bij  de “Airgunnersboom”

November 2018  De jaarlijkse  Poppyday herdenkingen op de begraafplaatsen in Epe en Vaassen , bij de graven van de gevallen bemanningsleden van de geallieerde vliegtuigen in de gemeente Epe.en gastlessen met de leerlingen van de K.Norelschool en de Violier en de Zuukerschool.

Dec 2018  De  Herinneringsdag aan de neergestorte Stirling bommenwerper in Gortel.

Dan waren er nog de vergaderingen van de werkgroepen  , scholenproject onderzoek en de veteranen en de oud Indiegangers. Dank voor de medewerking van de oud Mariniers en Veteranen aan onze herdenkingen en gastlessen. Het was weer een druk jaar.

zie verder website/agenda

 

Overzicht baten en lasten boekjaar 2018

INKOMSTEN Begroting 2018 Resultaat 2018 Begroting 2019
Donateurs € 1400,00 € 1386,50 € 1400,00
(RABO)  subsidie €  1000,00 €      0,00 €  500,00
Schenkingen/indiv subs €   700,00 € 1722,86 €   700,00
Opbrengsten gastlessen €   400,00 € 550,00 €   400,00
Rente  €    0,00 €       0,70 €     0,00
 diversen in/verk boeken €     625,00 €    96,83 €    525,00
Totaal €4125,00 €3756,89 €3525,00
UITGAVEN
Secretariaat €200,00 €159,33 €200,00
Airgunnersday €350,00 €264,14 €350,00
Poppyday Vaassen/td> €320,00 €294,72 € 320,00
Poppyday Epe €200,00 €259,03 € 200,00
Scholenproject werkgroep €150,00 €    0,00 €  150,00
Werkgroep Onderzoek €100,00 €    0,00 €  100,00
Werkgroep Zuilen/res €1000,00 €   90,00 € 1000,00
Overige herdenkingen €360,00 € 562,68 €   360,00
Nieuwsbrieven €275,00 € 183,97 €   275,00
Vergaderkosten €220,00 €  280,15 €   220,00
Presentatie €140,00 €  221,32 €    140,00
Diversen uit €100,00 €  130,64 €    100,00
Jubileum  (reserve) €1000,00 €     0,00 € 1000,00
Webserver  /bankkosten € 300,00 €   272,24 €  300,00
Museum e.d €    60,00 €    201,45 €   120,00
TOTAAL UITGAVEN €4775,00 € 2924,58 €4835,00
Voorlopig resultaat €-  650,00 €    832,31 €-  1310,00

 Toelichting

De jaarrekening 2018 is geeindigd met een positief saldo .De inkomsten zijn aanzienlijk minder dan de begroting maar we hebben de kosten zoveel mogelijk beperkt, mede omdat geplande uitgaven voor nieuwe zuilen nog niet door konden gaan, vaak door allerlei ambtelijke obstakels die heel veel tijd kosten.  Hiervoor was €1000,- uitgetrokken.               Er wordt veel georganiseerd door Broken Wings, maar helaas kost dat vaak meer dan het opbrengt en is het steeds moeilijker om subsidie te krijgen voor extra activiteiten, We zijn dankbaar voor de bijdrage van het Wilhelminafonds in de kosten van Poppyday, maar allerlei kosten blijven stijgen waar we weinig grip op krijgen zoals bank en website kosten. Helaas zij dit jaar weer enkele donateurs overleden maar zijn we “gered”door incidentele giften, in het bijzonder wil ik vermelden een eenmalige gift van €1000,-  van een ons onbekende gever, die we bij deze toch heel hartelijk willen bedanken . Gelukkig waren er nog extra bijdragen voor georganiseerde fietstocht en lezingen

Een groot punt van zorg blijft nog steeds het langzaam teruglopend aantal donateurs, velen zijn toch al ouder en we zien graag weer wat jongere donateurs .De opbrengst van de gastlessen is dit jaar meegevallen. Een groot punt van zorg is nog steeds het vinden van nieuwe docenten voor de gastlessen en overige vacatures. Toch hopen we ook in toekomst door te kunnen gaan met de gastlessen en de herdenkingen.

We hebben natuurlijk ook de jaarlijkse herdenkingen gevierd in Gortel en de “Poppyday” vieringen in Epe en Vaassen en met de kinderen van diverse scholen stilgestaan bij de monumenten van b.v. “de Industrie”, het monument bij de Bartjesbrug,de zuilen in Emst en aan de Laan van Fasna , de oorlogsgraven in Epe en B.W. was er ook op de jaarlijkse herdenking op ’s Heerenloo.Voorbereidingen zijn er ook voor  het plaatsen van nieuwe zuilen, waarvoor geld uit de reserve zal worden gebruikt en zijn flinke uitgaven t.b.v. het museum gedaan voor de herinrichting en nieuwe exposities,waarbij de meeste kosten nu door het museum gedragen worden.Gelukkig ziet het er prachtig uit en is er ook voor de jeugd meer te doen.

Het inventariseren van de boeken van B.W.is gereed, nieuwe boekenrekken zijn geplaatst en het is de bedoeling dat het publiek en inwoners van de gemeente Epe deze boeken ook als naslagwerk kunnen gebruiken en als studiemateriaal ten behoeve van het scholenproject. Verder moeten daar nog de tijdschriften geinventariseerd  op dezelfde wijze .

De reserve per 01-01-2018 bedroeg 6970,73 inclusief de reserveringen voor het “boekenfonds” (€1500,-) ,scholenproject materialen en  voor het zuilenproject (€1500’), er staat nog heel wat op de planning en de bestaande zuilen zijn aan onderhoud of vervanging toe.

Hoewel dus de begroting voor 2018 weer met een negatief saldo eindigt, hopen we door de inzet van onze vele vrijwilligers en hulp van (extra)  sponsors toch weer onze doelstellingen te kunnen halen. Zeker deze tijd blijkt weer hoe belangrijk en kwetsbaar onze vrede is en zullen wij blijven herdenken! Help ons dus met uw giften, steun ons bij de RABO clubactie, wordt donateur of vrijwilliger!

Dank u voor uw bijdrage.

Dit bericht is geplaatst in donateurs, Nieuws, Uncategorized. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.